FAQs Complain Problems

समाचार

जेष्ठ नागरिकहरुको लागि बिशेश्ज्ञं डाक्टरहरु द्वारा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षान्न शिविर संचालन

वडा नं ५ बस्ने जेष्ठ नागरिकहरुको लागि बिशेश्ज्ञं डाक्टरहरु द्वारा निशुल्क स्वस्थ्य परिक्षान्न शिविर संचालन गर्न लागेको हुँदा ईच्छुक जेष्ठ नागरिकहरुले सूचना प्रकाशित मिति ५ दिन भित्र आवश्यक कागजपत्र सहित वडा नं ५ को कार्यालयमा सम्पर्क राख्नको लागि सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ l

Supporting Documents: 

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.