FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०९/११

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०९/११

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०९/११

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०९/०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०९/०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०९/०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५।०९।०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५।०९।०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५।०९।०१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०७/१८

०७५।०६।२५ गते नगरकार्यपालिकाकाे बैठक निर्णयहरु

०७५।०६।०५ गते नगरकार्यपालिकाकाे बैठक निर्णयहरु

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७5/04/04

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/०९/28

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/०९/16

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/10/२9

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/10/17

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७5/०2/18

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७5/०2/03

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/11/18

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/११/१७

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/१२/२६

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/१२/१८

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७४/१२/०२

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०१/२१

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०१/०६

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०३/१५

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०३/१२

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०३/०९

नगर कार्यपालिकाकाे बैठक निर्णाय-२०७५/०३/०६